Compromís ambiental

Esteu aquí

Benvolguts clients,
Vivers Sala Graupera, amb més de 50 anys d’experiència en el sector del viverisme, s’especialitza des d’en fa més de 20, en plantes per a la jardineria sostenible, introduint-hi gèneres i espècies d’altres zones mediterrànies, amb colors i floracions repartides durant les quatre estacions de l’any i amb una nova i àmplia varietat que permet escollir-ne les més adequades per a cada cas particular.

Esperem que aquesta nova web sigui una eina més que ens acosti a una jardineria sostenible més mediterrània, més respectuosa amb l’entorn i el medi ambient, a més de suposar una minimització de la despesa econòmica de l’aigua, nutrients, productes fitosanitaris i mà d’obra.

La sostenibilitat
 La jardineria sostenible és una jardineria adaptada al medi natural, que intenta racionalitzar i minimitzar l’ús de recursos externs (així  com l’aigua, els adobs, i els productes fitosanitaris). Però per assolir  aquests objectius, no només són importants les espècies vegetals, si no que hi ha un seguit d’aspectes que em de tenir en compte:

L’estudi del sòl: És important conèixer les característiques de la terra on realitzarem el conreu, i si cal modificar-les, per afavorir el correcte desenvolupament de les plantes.
Disseny i planificació del jardí: Estudiar la zona on serà el jardí i l’ús que en farem d’aquest, així com els objectius que volem que compleixi.
Sistema de rec adient: Adaptar el rec a les necessitats de les plantes i a les característiques del terreny, per aprofitar l’aigua el màxim possible.
Selecció de les plantes: Triar espècies que s’adeqüin a la climatologia de la zona i que per la seva naturalesa necessitin poca atenció i aigua.

El resultat és un jardí que es manté en òptimes condicions durant tot l’any, amb poques atencions i un consum d’aigua baix.

Aquesta idea també l’hem traslladat a les nostres instal·lacions incloent en el procés productiu mesures per preservar el medi ambient i l’entorn natural del viver:

· 2008 – Canalització, recollida i tractament de les aigües sobrants de reg i de pluja
· 2014 – Inscripció al sistema de certificació de medi ambient MPS
· 2016 – Instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques per a l’aprofitament de l’energia solar en el procés productiu.

El control fitosanitari del viver
Les plagues i malalties són difícils de controlar, ja que esdevenen resistents als pesticides, el nombre d'enemics naturals decreix per l'ús d'aquests pesticides i en conseqüència tenim una pèrdua de l’hàbitat natural.

Prescindint de les plantes sensibles a patir malalties i produint nomes aquelles que en son resistents, reduïm l'aplicació de pesticides. Aquesta reducció promou que els depredadors útils s'alimentin de les plagues.

La fauna auxiliar té el seu espai per nidificar i trobar aliment en el nostre viver, podem trobar-hi diferents espècies d'ocells, d’insectes i d’altres animals.

Les plagues, que tot i així es presenten, són tractades molt selectivament, reduint l’ús de pesticides. Així mateix, amb l'ús d'adobs d'alliberació controlada, reduïm la pèrdua de nutrients per lixiviació, disminuint la contaminació associada.